JØP

JØP

Tak til de, der stemte på mig.

Stemmetallene til de fem opstillede til de fire medlemsvalgte bestyrelsesposter i JØP var hhv.:

2349, 2162, 1943, 1814 og 1694. Da jeg fik 1694 stemmer blev jeg altså ikke valgt. Men tak til de, der stemte på mig. Og tillykke til de fire valgte.

Jeg mener stadig, at det er et afgørende problem, at JØP ikke vil fremsætte krav om, at der skal være grænser på aflønninger til direktioner og bestyrelser i de selskaber (i hvert fald danske), som JØP placerer i. Og hvis der skal være bonusaflønninger, må det begrundes i resultater over normalen, der ikke blot er midlertidige.

Dette fremgår også af min bog: Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens, som blev udgivet af forlaget Tiderne Skifter 19. juni 2013.

Christen Sørensen

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen, kan bestyrelsen for JØP ikke støtte det af mig stillede forslag.

Den væsentligste grund til afvisningen er - så vidt jeg kan  bedømme - at det begrundes med, at det vil være for omkostningsfuldt at fremsætte det stillede forslag i alle de selskaber - op mod 1500  - som JØP har aktier i.

Jeg skal gerne indrømme, at jeg burde have anført, at jeg kun tænkte på de danske børsnoterede selskaber. Dette vil jeg gerne modificere mit forslag med. Det være hermed gjort.

Når bestyrelsen bruger dette argument så kraftigt, hænger det efter min vurdering sammen med, at den ikke rigtig har andre argumenter. Mit forslag tvinger jo ikke selskaberne til at indsætte grænser for aflønning. Forslaget indebærer først og fremmest, at der bliver åbenhed om aflønningen.

Af en af PwC netop publiceret artikel om direktøraflønningen i de danske C20 selskaber fremgår det, at direktionsmedlemmer i 2012 i gennemsnit blev aflønnet med 11,1 mio. kr. efter en stigning på 18 pct. fra 2011. Det fremgår også, at der ikke er sammenhæng mellem aflønning og resultat. Således tilfaldt  i 2012 den største aflønning de to direktionsmedlemmer i Carlsberg, der hver opnåede godt 25. mio. kr. efter et hop på 50 pct. fra 2011, selv om Carlsberg ikke i årevis havde løftet indtjeningen. Dette mødte stærk kritik fra ATP på generalforsamlingen, men denne kritik fik næsten ingen støtte, se Børsen 22. marts 2013. Har JØP i øvrigt aktier i Carlsberg?

De, der som mig ønsker, at der skal skabes åbenhed om aflønningen af direktioner m.v. i børsnoterede selskaber og som ikke kan komme til generalforsamlingen, skal jeg anmode om at give mig fuldmagt til at være deres repræsentant på generalforsamlingen.

Enten ved at undertegne og fremsende den fuldmagt, der kan hentes på linket nedenunder til mig på adressen, der sammen med mit medlemsnummer fremgår af fuldmagtserklæringen, eller ved at bruge den anviste fremgangsmåde på JØP's hjemmeside.

 Linket:

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at der bag forslaget også ligger, at der bør gøres op med de alt for høje lønninger, der også kendes fra andre virksomheder end børsnoterede aktieselskaber. Der har været tale om smittevirkning, og jeg håber mit forslag kan medvirke til, at denne redresseres.

Her skal jeg alene komme med et DONG-eksempel:

Børsens netavis 27. feb. 2013: Dongs finansdirektør Carsten Krogsgaard Thomsen får 1,2 mio. kr. i bonus og dermed i alt 6,3 mio. kr. i årsvederlag for 2012. Underskud i 2012: 4 mia. kr. Kapitaludvidelse med 6-8 mia. kr., heraf 80 pct. fra staten. Politikens netavise 27. feb. 2013: Dong tabte 11 mio. kr. om dagen i 2012.